DOSTAWA W OPAKOWANIU CHŁODNICZYM WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ >>

Regulamin programu lojalnościowego

Regulamin Programu Lojalnościowego

§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady działania Programu Lojalnościowego dla Klientów sklepu internetowego: www.sklep.minimelts.pl.
 2. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest Mini Melts Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (30-234) przy ul. Królowej Jadwigi 281, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000621848, kapitał zakładowy 60.000 zł, NIP 6772404019, zwana dalej: Organizatorem
 3. Program Lojalnościowy obejmuje zarejestrowanych klientów sklepu internetowego znajdującego się pod adresem: www.sklep.minimelts.pl
 4. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulamin) określa zasady, zakres i warunki organizacji oraz uczestnictwa w Programie lojalnościowym określone przez Organizatora.
 5. Przystępując do Programu lojalnościowego uczestnicy programu akceptują warunki niniejszego Regulaminu.
 6. Niniejszy Regulaminu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: sklep.minimelts.pl/regulaminy 
 7. Udział w Programie jest dobrowolny i darmowy.
 8. Fundatorem nagród w Programie jest Organizator.
 9. Program trwa w okresie od 18.04.2020 do 30.04.2025. Organizator może zmienić czas trwania Programu poprzez zmianę Regulaminu. 

 

§2. Wyjaśnienie pojęć

Poniższe terminy użyte w Regulaminie pisane wielką literą, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie.

 1. Program – program lojalnościowy przeznaczony dla klientów Sklepu internetowego, zorganizowany przez Organizatora we współpracy z ww. Sklepem.
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora i znajdujący się pod adresem www.sklep.minimelts.pl 
 3. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przystąpi do Programu zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie, która na dzień przystąpienia do udziału w Programie ma ukończone 18 lat oraz adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która ma zarejestrowane konto na stronie sklepu internetowego znajdującego się na stronie www.sklep.minimelts.pl i która wyrazi swoją zgodę na uczestnictwo w Programie 
 4. Formularz Rejestracyjny – formularz zawierający dane osobowe osoby fizycznej przystępującej do Programu, oświadczenie woli o przystąpieniu do Programu i akceptacji Regulaminu oraz odpowiednie wymagane prawem zgody. 
 5. Punkty – jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane Uczestnikom Programu przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie z tytułu zakupu przez nich towarów lub usług w Sklepie.
 6. Punkty dodatkowe – punkty przyznawane przez Organizatora dodatkowo do Punktów wskazanych w ust. 5 wyżej, np. okresowo lub za wybrane formy aktywności zakupowej.
 7. Konto Uczestnika – indywidualne konto danego Uczestnika zarejestrowanego na stronie Sklepu, na którym są rejestrowane wszystkie transakcje Uczestnika, powodujące naliczenie lub odliczenie punktów gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu. Jeden Uczestnik może posiadać jedno Konto Uczestnika w ramach Programu.
 8. Stan Konta – liczba zgromadzonych przez Uczestnika Punktów w ramach Programu.
 9. Nagroda – nagroda rzeczowa w ramach oferty produktów w Programie dostępnych w Sklepie, która może zostać wydana Uczestnikowi przez Organizatora (lub w imieniu i na rzecz Organizatora za pośrednictwem Sklepu) w zamian za Punkty zgromadzone w trakcie Programu na Koncie Uczestnika, zgodnie z zasadami Regulaminu.
 10. Strona Internetowa – Strona internetowa Organizatora o adresie www.sklep.minimelts.pl
 11. Polityka Prywatności – dokument umieszczony na stronie internetowej Organizatora www.sklep.minimelts.pl, zawierający informacje dotyczące ochrony danych i prywatności użytkowników Strony Internetowej, regulujący w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (UE) 2016/679 Uczestników Programu, którzy korzystają ze Strony Internetowej, zasady przekazywania Uczestnikom informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zasady używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu ustawy Prawo Telekomunikacyjne, oraz zasady przeprowadzania badań marketingowych i stosowania plików cookies.

 

§3.  Cel Programu Lojalnościowego

Program Lojalnościowy ma na celu wsparcie sprzedaży i aktywizację klientów sklepu internetowego sklep.minimelts.pl

 

§4.  Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, pełnoletnia zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Z uczestnictwa w Programie wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
 3. Za członków najbliższej rodziny uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.
 4. Warunkiem rozpoczęcia uczestnictwa w Programie jest założenie i zarejestrowanie konta na stronie Sklepu, oraz wyrażenie zgody na udział w programie lojalnościowym.

 

§5.  Zasady Programu Lojalnościowego

 1. Aby rozpocząć uczestnictwo w Programie należy założyć Konto użytkownika na stronie sklepu internetowego www.sklep.minimelts.pl i dokonać rejestracji, oraz zaakceptować zgodę na udział w Programie, a następnie dokonać zakupów na minimalną kwotę 150 zł. Osoby, które założyły konto na stronie sklepu przed rozpoczęciem programu również mogą brać udział w Programie. 
 2. Za każde wydane w Sklepie 10 złotych Uczestnik otrzymuje  1 Punkt.
 3. Wielokrotność kwoty 10 zł powoduje wielokrotność liczby otrzymanych punktów.
 4. Uczestnik może uzyskać dodatkowe Punkt za udział w akcjach specjalnych ogłaszanych przez Organizatora.
 5. Uczestnik otrzymuje dodatkowe 5 Punktów za zapisanie się do Newslettera znajdującego się na stronie sklepu internetowego Organizatora.
 6. Uczestnik otrzymuje Punkty po dokonaniu zakupów i są one widoczne na jego koncie założonym i zarejestrowanym w sklepi internetowym Organizatora. 
 7. Uczestnik może wymienić zebrane Punkt wyłącznie na nagrody, które są określone w Regulaminie.
 8. Nagrody nie podlegają wymianie na pieniądze.
 9. Parytety wymiany Punktów na Nagrody, tj. wartości punktowe przypisane do określnych Nagród, wyszczególnione są w § 6 Regulaminu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany parytetów wymiany Punktów na Nagrody w Programie w przypadku znacznej zmiany wartości określonych towarów oferowanych jako Nagrody, których zmiana dotyczy, poprzez zmianę Regulaminu. 
 11. Asortyment Nagród oferowanych przez Organizatora w ramach Programu może ulegać zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora, takich jak brak dostępności danego towaru na rynku. Wobec powyższego, Organizator zastrzega sobie prawo wycofania w każdym czasie określonych przez Organizatora towarów oferowanych jako Nagrody w Programie, czasowo lub na stałe.
 12. Wymiana Punktów na Nagrody odbywa się na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.sklep.minimelts.pl
 13. W przypadku, kiedy Uczestnik usunie swoje Konto niewykorzystane przez niego Punkty przepadają.
 14. Nagrody w Programie odebrane przez Uczestnika stanowią nagrody związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (u. o. p. d. o. f.) W przypadku, gdy wartość otrzymanej przez Uczestnika Nagrody nie przekracza jednorazowo kwoty określonej w art. 21 ust. 1 pkt 68 u. o. p. d. o. f., dochód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie powyższej regulacji. W przypadku, gdy wartość wybranej Nagrody jednorazowo przewyższa kwotę zwolnioną od opodatkowania, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 68 u. o. p. d. o. f., Organizator odprowadzi do Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny od Uczestnika w wysokości 10 (dziesięć)% wartości tej Nagrody zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 u. p. d. o. f.

W celu odprowadzenia ww. kwoty podatku do Urzędu Skarbowego przez Organizatora:

(1) przed wydaniem Nagrody Uczestnik wskaże Organizatorowi  Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla Uczestnika w zakresie ww. podatku ze względu na adres jego zamieszkania,

(2) wartość Nagrody zostanie powiększona o kwotę pieniężną odpowiadającą 10% podatkowi dochodowemu należnemu od Uczestnika od całości tak ustalonej Nagrody (część pieniężna nie będzie wydana Uczestnikowi, lecz zostanie odprowadzona przez Organizatora do Urzędu Skarbowego tytułem podatku należnego od Uczestnika, a Uczestnik ma prawo do żądania wydania jedynie części rzeczowej Nagrody).

Niewskazanie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego uniemożliwi wydanie Nagrody. 

 

§6. Nagrody

 1. Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika wymienione są na następujące Nagrody:

8 pkt. = smycz Mini Melts

8 pkt. = Kod na jedną darmową porcję lodów do odebrania w maszynie vendingowej Organizatora

8 pkt. = Jedno opakowanie lodów Mini Melts Big

15 pkt. = czapeczka z daszkiem Mini Melts

20 pkt. = torba bawełniana Mini Melts

25 pkt. = koszulka Mini Melts

30 pkt. = 3 duże porcje lodów Mini Melts o dowolnym jednym wybranym smaku

120 pkt. = leżak Mini Melts

150 pkt. = darmowa dostawa 15 dużych porcji lodów Mini Melts

 

 1. Wybrana przez Uczestnika Nagroda zostanie do niego wysłana razem z kolejnym zamówieniem. Nie ma możliwości wysyłki samej Nagrody.
 2. Po odebraniu Nagrody z Konta Uczestnika zostanie odliczona odpowiadająca wartości Nagrody ilość punktów, obliczona zgodnie z pkt 1 niniejszego § 6 wyżej.

 

§7. Reklamacje

 1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Programem Lojalnościowym Uczestnik powinien informować Organizatora.
 2. Wszelkie reklamacje związane z Programem  należy kierować bezpośrednio do Organizatora na adres email: info@minimelts.pl Reklamacje będą rozpatrywanie niezwłocznie, na podstawie Regulaminu.

§8. Dane osobowe

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 regulującego kwestie ochrony danych osobowych (dalej RODO) przekazujemy Pani/Panu wymagane przez prawo informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Organizator. 
 2. Z Administratorem można kontaktować się drogą mailową na adres: info@minimelts.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia udziału w Programie oraz w celu przesyłania do Pani/Pana danych marketingowych Organizatora. Biorąc udział w Programie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie następujących danych: imię, nazwisko, adres IP urządzenia końcowego, adres email, numer telefonu, adres do korespondencji.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda. Niewyrażenie zgody spowoduje, że nie będzie Pani/Pan miał możliwości wzięcia udziału w Programie. 
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Programu oraz przez 5 lat od jego zakończenia. 
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pan danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
 • żądania sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia w zakresie przewidzianym przez przepisy RODO (art. 17, art. 18 i art. 19).
 • wniesienia sprzeciwu,
 • złożenia wniosku o przeniesienie danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. W każdym czasie może Pani/Pan zgodę wycofać. Wówczas Administrator niezwłocznie zaprzestanie wykorzystywania danych osobowych, jednakże nie będzie Pani/Pan miał możliwości udziału w Programie. Jeżeli jednak otrzyma Pani/Pan od Organizatora Nagrodę, wówczas Organizator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe niezbędne do celów podatkowych przez okres przez jaki ma obowiązek zachowania dokumentacji podatkowej. 
 2. Żądanie dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, przeniesienia, wycofania zgody należy składać do Organizatora w sposób wskazanych w punkcie 2. 
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie podmiot przetwarzający świadczący dla nas usługi informatyczne oraz księgowe. 

 

 1. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Pani/Pana dane osobowe. 

 

§9. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 18.04.2020r.
 2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail: info@minimelts.pl
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu nastąpi poprzez ogłoszenie nowego na stronie internetowej Organizatora. 
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Przystępując do Programu Lojalnościowego: 

wyrażam zgodę na brzmienie Regulaminu;

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w sposób określony w Regulaminie, w tym do celów marketingowych Organizatora;

oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium