DOSTAWA W OPAKOWANIU CHŁODNICZYM WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ >>

Regulamin programu lojalnościowego

Regulamin Programu Lojalnościowego

§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady działania Programu Lojalnościowego dla Klientów sklepu internetowego: www.sklep.minimelts.pl.
 2. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest Mini Melts Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (30-234) przy ul. Królowej Jadwigi 281, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000621848, kapitał zakładowy 60.000 zł, NIP 6772404019, zwana dalej: Organizatorem
 3. Program Lojalnościowy obejmuje zarejestrowanych klientów sklepu internetowego znajdującego się pod adresem: www.minimelts.pl
 4. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulamin) określa zasady, zakres i warunki organizacji oraz uczestnictwa w Programie lojalnościowym określone przez Organizatora.
 5. Przystępując do Programu lojalnościowego uczestnicy programu akceptują warunki niniejszego Regulaminu.
 6. Niniejszy Regulaminu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: https://minimelts.pl/pl/i/Regulamin-programu-lojalnosciowego/22
 7. Udział w Programie jest dobrowolny i darmowy.
 8. Fundatorem nagród w Programie jest Organizator.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przyznawania punktów, zawieszenia lub zakończenia Programu Lojalnościowego.

 

§2. Wyjaśnienie pojęć

Poniższe terminy użyte w Regulaminie pisane wielką literą, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie.

 1. Program – program lojalnościowy przeznaczony dla klientów Sklepu internetowego, zorganizowany przez Organizatora we współpracy z ww. Sklepem.
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora i znajdujący się pod adresem www.minimelts.pl 
 3. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przystąpi do Programu zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie, która na dzień przystąpienia do udziału w Programie ma ukończone 18 lat oraz adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która ma zarejestrowane konto na stronie sklepu internetowego znajdującego się na stronie www.minimelts.pl i która wyrazi swoją zgodę na uczestnictwo w Programie. 
 4. Formularz Rejestracyjny – formularz zawierający dane osobowe osoby fizycznej przystępującej do Programu, oświadczenie woli o przystąpieniu do Programu i akceptacji Regulaminu oraz odpowiednie wymagane prawem zgody. 
 5. Punkty – jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane Uczestnikom Programu przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie z tytułu zakupu przez nich towarów lub usług w Sklepie.
 6. Punkty dodatkowe – punkty przyznawane przez Organizatora dodatkowo do Punktów wskazanych w ust. 5 wyżej, np. okresowo lub za wybrane formy aktywności zakupowej.
 7. Konto Uczestnika – indywidualne konto danego Uczestnika zarejestrowanego na stronie Sklepu, na którym są rejestrowane wszystkie transakcje Uczestnika, powodujące naliczenie lub odliczenie punktów gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu. Jeden Uczestnik może posiadać jedno Konto Uczestnika w ramach Programu.
 8. Stan Konta – liczba zgromadzonych przez Uczestnika Punktów w ramach Programu.
 9. Nagroda – nagroda rzeczowa w ramach oferty produktów w Programie dostępnych w Sklepie, która może zostać wydana Uczestnikowi przez Organizatora (lub w imieniu i na rzecz Organizatora za pośrednictwem Sklepu) w zamian za Punkty zgromadzone w trakcie Programu na Koncie Uczestnika, zgodnie z zasadami Regulaminu.
 10. Strona Internetowa – Strona internetowa Organizatora o adresie www.minimelts.pl
 11. Polityka Prywatności – dokument umieszczony na stronie internetowej Organizatora www.sklep.minimelts.pl, zawierający informacje dotyczące ochrony danych i prywatności użytkowników Strony Internetowej, regulujący w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (UE) 2016/679 Uczestników Programu, którzy korzystają ze Strony Internetowej, zasady przekazywania Uczestnikom informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zasady używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu ustawy Prawo Telekomunikacyjne, oraz zasady przeprowadzania badań marketingowych i stosowania plików cookies.

 

§3.  Cel Programu Lojalnościowego

Program Lojalnościowy ma na celu wsparcie sprzedaży i aktywizację klientów sklepu internetowego www.minimelts.pl

 

§4.  Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, pełnoletnia zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Z uczestnictwa w Programie wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
 3. Za członków najbliższej rodziny uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.
 4. Warunkiem rozpoczęcia uczestnictwa w Programie jest założenie i zarejestrowanie konta na stronie Sklepu, oraz wyrażenie zgody na udział w programie lojalnościowym.

 

§5.  Zasady Programu Lojalnościowego

 1. Aby rozpocząć uczestnictwo w Programie należy założyć Konto użytkownika na stronie sklepu internetowego www.sklep.minimelts.pl i dokonać rejestracji, oraz zaakceptować zgodę na udział w Programie, a następnie dokonać zakupów na minimalną kwotę 164,85 zł. Osoby, które założyły konto na stronie sklepu przed rozpoczęciem programu również mogą brać udział w Programie. 
 2. Za każde wydane w Sklepie 20 złotych Uczestnik otrzymuje 1 Punkt.
 3. Wielokrotność kwoty 20 zł powoduje wielokrotność liczby otrzymanych punktów.
 4. Uczestnik może uzyskać dodatkowe Punkt za udział w akcjach specjalnych ogłaszanych przez Organizatora.
 5. Uczestnik otrzymuje dodatkowe 5 Punktów za zapisanie się do Newslettera znajdującego się na stronie sklepu internetowego Organizatora.
 6. Uczestnik otrzymuje Punkty po dokonaniu zakupów i są one widoczne na jego koncie założonym i zarejestrowanym w sklepi internetowym Organizatora. 
 7. Uczestnik może wymienić zebrane Punkt wyłącznie na nagrody, które są określone w Regulaminie.
 8. Nagrody nie podlegają wymianie na pieniądze.
 9. Parytety wymiany Punktów na Nagrody, tj. wartości punktowe przypisane do określnych Nagród, wyszczególnione są w § 6 Regulaminu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany parytetów wymiany Punktów na Nagrody w Programie w przypadku znacznej zmiany wartości określonych towarów oferowanych jako Nagrody, których zmiana dotyczy, poprzez zmianę Regulaminu. 
 11. Asortyment Nagród oferowanych przez Organizatora w ramach Programu może ulegać zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora, takich jak brak dostępności danego towaru na rynku. Wobec powyższego, Organizator zastrzega sobie prawo wycofania w każdym czasie określonych przez Organizatora towarów oferowanych jako Nagrody w Programie, czasowo lub na stałe.
 12. Wymiana Punktów na Nagrody odbywa się na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.sklep.minimelts.pl
 13. W przypadku, kiedy Uczestnik usunie swoje Konto niewykorzystane przez niego Punkty przepadają.
 14. Nagrody w Programie odebrane przez Uczestnika stanowią nagrody związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (u. o. p. d. o. f.) W przypadku, gdy wartość otrzymanej przez Uczestnika Nagrody nie przekracza jednorazowo kwoty określonej w art. 21 ust. 1 pkt 68 u. o. p. d. o. f., dochód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie powyższej regulacji. W przypadku, gdy wartość wybranej Nagrody jednorazowo przewyższa kwotę zwolnioną od opodatkowania, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 68 u. o. p. d. o. f., Organizator odprowadzi do Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny od Uczestnika w wysokości 10 (dziesięć)% wartości tej Nagrody zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 u. p. d. o. f.

W celu odprowadzenia ww. kwoty podatku do Urzędu Skarbowego przez Organizatora:

(1) przed wydaniem Nagrody Uczestnik wskaże Organizatorowi  Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla Uczestnika w zakresie ww. podatku ze względu na adres jego zamieszkania,

(2) wartość Nagrody zostanie powiększona o kwotę pieniężną odpowiadającą 10% podatkowi dochodowemu należnemu od Uczestnika od całości tak ustalonej Nagrody (część pieniężna nie będzie wydana Uczestnikowi, lecz zostanie odprowadzona przez Organizatora do Urzędu Skarbowego tytułem podatku należnego od Uczestnika, a Uczestnik ma prawo do żądania wydania jedynie części rzeczowej Nagrody).

Niewskazanie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego uniemożliwi wydanie Nagrody. 

 

§6. Nagrody

 1. Wybrana przez Uczestnika Nagroda zostanie do niego wysłana razem z kolejnym zamówieniem. Nie ma możliwości wysyłki samej Nagrody.
 2. Po odebraniu Nagrody z Konta Uczestnika zostanie odliczona odpowiadająca wartości Nagrody ilość punktów.

 

§7. Reklamacje

 1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Programem Lojalnościowym Uczestnik powinien informować Organizatora.
 2. Wszelkie reklamacje związane z Programem  należy kierować bezpośrednio do Organizatora na adres email: info@minimelts.pl Reklamacje będą rozpatrywanie niezwłocznie, na podstawie Regulaminu.

§8. Dane osobowe

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 regulującego kwestie ochrony danych osobowych (dalej RODO) przekazujemy Pani/Panu wymagane przez prawo informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Organizator. 
 2. Z Administratorem można kontaktować się drogą mailową na adres: info@minimelts.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia udziału w Programie oraz w celu przesyłania do Pani/Pana danych marketingowych Organizatora. Biorąc udział w Programie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie następujących danych: imię, nazwisko, adres IP urządzenia końcowego, adres email, numer telefonu, adres do korespondencji.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda. Niewyrażenie zgody spowoduje, że nie będzie Pani/Pan miał możliwości wzięcia udziału w Programie. 
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Programu oraz przez 5 lat od jego zakończenia. 
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pan danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
 • żądania sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia w zakresie przewidzianym przez przepisy RODO (art. 17, art. 18 i art. 19).
 • wniesienia sprzeciwu,
 • złożenia wniosku o przeniesienie danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. W każdym czasie może Pani/Pan zgodę wycofać. Wówczas Administrator niezwłocznie zaprzestanie wykorzystywania danych osobowych, jednakże nie będzie Pani/Pan miał możliwości udziału w Programie. Jeżeli jednak otrzyma Pani/Pan od Organizatora Nagrodę, wówczas Organizator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe niezbędne do celów podatkowych przez okres przez jaki ma obowiązek zachowania dokumentacji podatkowej. 
 2. Żądanie dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, przeniesienia, wycofania zgody należy składać do Organizatora w sposób wskazanych w punkcie 2. 
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie podmiot przetwarzający świadczący dla nas usługi informatyczne oraz księgowe. 

 

 1. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Pani/Pana dane osobowe. 

 

§9. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 18.04.2020r.
 2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail: info@minimelts.pl
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu nastąpi poprzez ogłoszenie nowego na stronie internetowej Organizatora. 
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Przystępując do Programu Lojalnościowego: 

wyrażam zgodę na brzmienie Regulaminu;

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w sposób określony w Regulaminie, w tym do celów marketingowych Organizatora;

oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium